1. Bendrosios nuostatos

1.1.    Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai, į. k. 301749532, buveinės adresas: Upės g. 23, LT-08128 Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrija), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką.

1.2.    Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų klientai ir kiti asmenys, kaip Interneto svetainės lankytojas (toliau – Lankytojas), kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis.

1.3.    Bendrija vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais: teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas; tikslo apribojimo principas; duomenų kiekio mažinimo principas; tikslumo principas; saugojimo trukmės apribojimo principas; vientisumo ir konfidencialumo principas; atskaitomybės principas.

1.4.   Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ( toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.    Iš jūsų gauti ir renkami asmens duomenys tvarkomi pagal paslaugų teikimo ar duomenų tvarkymo sutartį. Galite pasirinkti neteikti asmeninių duomenų, tačiau be tokios informacijos mes negalėsime būti jūsų atstovais.

  1. Asmens duomenų tvarkymas su teisinių paslaugų teikimu susijusiais tikslais

3.1.    Mes su teisinių paslaugų teikimu susijusiais tikslais tvarkome informaciją, kurią mums pateikia mūsų klientai bei kuri yra pateikiama mūsų klientų vardu, taip pat informaciją, kurią mes savarankiškai surenkame teisinių paslaugų teikimo metu.  Paslaugų teikimo, veiklos vykdymo ir (ar) pareigų įgyvendinimo tikslu tvarkome ir trečiųjų asmenų duomenis.

3.2.    Tam tikrais atvejais, kai tai būtina atlikti siekiant suteikti konkrečias teisines paslaugas, asmens duomenys gali būti perduoti į trečiąją valstybę (valstybę, esančią už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės ribų). Tokiu atveju taikome adekvačią apsaugą užtikrinančias priemones.

  1. Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais

4.1.    Vykdydami veiklą, mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais žemiau nurodytais tikslais.

4.2.    Tvarkydami buhalterinės apskaitos dokumentus, mes tai atliekame atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių laikymosi tikslu.

4.3.    Kai mes sudarome sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis, nesusijusias su teisinių paslaugų teikimu, tokiose sutartyse esančių ar su jomis susijusių asmens duomenų tvarkymo tikslas yra atitinkamų sutarčių tinkamo vykdymo tikslas (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

  1. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

5.1.    Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrija įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

  1. Duomenų subjektų teisės

6.1.    Turite teisę bet kada, pateikęs(-usi) prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis; Turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus savo asmens duomenis; Turite teisę reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ir šios Politikos sąlygų (BDAR 6 str. 1 d. f arba c punktai); Turite teisę į duomenų perkeltinumą. Savo turimomis teisėmis galite pasinaudoti pateikdamas(-a) mums rašytinės formos prašymą el. paštu info@lawpartners.lt.

6.2.    Atkreiptinas dėmesys į tai, kad aukščiau nurodytos teisės gali būti apribotos tada, jei tai būtina siekiant užtikrinti advokato ir kliento paslapties konfidencialumą; siekiant užtikrinti nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn; teismų nepriklausomumą ir teismo proceso apsaugą; visuomenės saugumą bei kitais BDAR 23 straipsnyje nustatytais teisių apribojimo atvejais.

  1. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

7.1.    Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei aukščiau aprašyta, subjektams: norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą; Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą; Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą; Teikdami duomenis įvairioms institucijoms ir asmenims, atstovaujant klientus; Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

  1. Baigiamosios nuostatos

8.1.    Bendrija neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Lankytojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Lankytojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą.

8.2.    Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu +37065094433, el. paštu info@lawpartners.lt.

8.3.    Bendrija turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.